Walinda – Unlock Coaching


> Met walinda

Walinda.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
1. Definities: 
In deze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Walinda, opererend onder de handelsna(a)m(en) “Zinggever” en/of “HypnoHierNumaals”, namens wie de therapeut/coach/trainer/singer-songwriter diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, podiumkunsten, entertainment, schrijf en-muziekactiviteiten of andere evenementen en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, podiumkunsten, entertainment, schrijf en- muziekactiviteiten of andere evenementen en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen “klant”, “cliënt” of “deelnemer”

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.

Inschrijven: Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Opdrachtnemer.

Therapeut/Coach/Trainer/Singer-songwriter: De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

Privacyverklaring: Hierin wordt aangegeven welke (persoons)gegevens Walinda verzamelt en gebruikt en met welk doel.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door Opdrachtnemer, in het kader van haar beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst:

De Opdrachtnemer spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de Opdrachtnemer mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van E-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc..

4. Afspraken voor consulten:

Opdrachtgever wordt verzocht- voor zover mogelijk- schriftelijk of per E-mail een afspraak te maken voor een consult. Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de voor Opdrachtnemer benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en Emailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Opdrachtgever verstrekt daarnaast- indien van toepassing- aan Opdrachtnemer nadere informatie welke voor Opdrachtnemer van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer per E-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak alsmede een afschrift van de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring”. Opdrachtnemer verstrekt daarnaast- indien van toepassing- aan Opdrachtgever nadere informatie welke voor Opdrachtgever van belang is. Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door Opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Opdrachtnemer.

5. Betalingen door opdrachtgever:

Betalingen voor coachings/therapeutdiensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, masterclasses, evenementen) dienen, VOOR de geleverde dienst/het consult, te worden voldaan. Betalingen voor de singersongwriter diensten (optredens, muziek/theater/podiumkunsten) kunnen achteraf worden betaald, tot aan uiterlijk 14 dagen na het optreden. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een factuur met de benodigde betalingsgegevens. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling van de factuur.

6. Voorbehoud bij vaststelling tarieven en/of investeringsbedragen:

Opdrachtnemer biedt diensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, masterclasses, evenementen, optredens, muziek/theater/podiumkunsten) aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen. Voor individuele diensten gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor groepen. Voor bedrijven gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor particulieren. Alle tarieven en/of investeringsbedragen worden vastgesteld op basis van aantal cliënten of deelnemers en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van het consult c.q. programma beschikbaar en/of bekend zijn bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven en/of investeringsbedragen aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

7. Annulering van een dienst door de opdrachtgever:

Indien Opdrachtgever (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) te geschieden. Nadat Opdrachtnemer deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal zij Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst per Email toezenden.

8. Bij annulering van afspraken voor consulten of optredens geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. Opdrachtnemer berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn: – bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd; – bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

9. Bij annulering van deelname aan een cursus, workshop, opleiding, training of masterclass geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar deelname kosteloos annuleren binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Bij annulering nadat de wettelijke bedenktermijn is verstreken, is het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats! Ook als de deelnemer reeds gestart is met een cursus, workshop, opleiding, training of masterclass en hij/zij tussentijds de deelname stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats! Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding geldt bovendien: indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen en het totale investeringsbedrag nog niet is voldaan, vervalt deze betalingsregeling direct en dient de deelnemer het nog openstaande bedrag terstond te voldoen.

10. Bij annulering van evenementen geldt:

Opdrachtgever is administratiekosten verschuldigd van € 75,00. Deze kosten worden niet gerestitueerd. Indien Opdrachtgever zijn/haar deelname wil annuleren, dan kan dit kosteloos tot 120 dagen voor startdatum (evenement) en is Opdrachtgever enkel de administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 120 dagen voor vertrek of startdatum, brengt Opdrachtnemer naast administratiekosten ook annuleringskosten in rekening en wel als volgt: – bij annulering vanaf 120 tot 90 dagen voor startdatum, is 30% van de c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de € 75,00 administratiekosten; – bij annulering vanaf 90 tot 60 dagen voor vertrek of startdatum, is 60% van de c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de € 75,00 administratiekosten; – bij annulering vanaf 60 dagen voor startdatum, is de gehele reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd; Wanneer het evenement reeds is gestart, en de deelnemer zijn/haar deelname tussentijds stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats! Indien met betreffende deelnemer een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de deelnemer het nog openstaande bedrag terstond te voldoen.

11. Annulering danwel verzetten van diensten door Opdrachtnemer:

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een dienst (consult, cursus, workshop, opleiding, training, masterclass of evenement) te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Opdrachtnemer zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per E-mail – en zo nodig telefonischin kennis stellen. Bij annulering van een cursus, workshop, opleiding, training, masterclass, of evenement door overmacht danwel door opgelegde (Corona)regelgeving vanuit de overheid, zal aan de deelnemer een voucher worden verstrekt en kan de deelnemer aan een latere cursus, workshop, opleiding, training, masterclass, of evenement deelnemen. Bij annulering van een dienst door te weinig inschrijvingen, worden eventuele bedragen die Opdrachtgever nog verschuldigd is, als vervallen beschouwd. Door Opdrachtgever reeds gedane betalingen worden bij annulering wegens te weinig inschrijvingen binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd. Bij het verzetten van een dienst, blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

12. Verzetten van consult afspraken door opdrachtgever:

Indien de Opdrachtgever zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per E-mail geschieden. Nadat Opdrachtnemer het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per E-mail een bevestiging hiervan toezenden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen tevoren. Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak korter dan 3 dagen tevoren wenst te verzetten, brengt Opdrachtnemer hiervoor administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn: – bij verzetten van 72 uur t/m 24 uur tevoren: is € 15,00 verschuldigd; – bij verzetten vanaf 24 uur tevoren is € 30,00 verschuldigd.

13. Verstek/”noshow” door Opdrachtgever:

Indien de Opdrachtgever (cliënt en/of deelnemer) verstek laat gaan bij een afspraak voor een consult of bij aanvang danwel het vervolgen van een cursus, workshop, opleiding, training, masterclass of evenement, zal geen restitutie plaatsvinden! Opdrachtgever blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer. Wanneer met Opdrachtgever een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de Opdrachtgever de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen. Indien Opdrachtnemer, door het verstek van Opdrachtgever, extra kosten moet maken, is Opdrachtgever eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan Opdrachtnemer.

14. Aansprakelijkheid:

Deelname aan consulten, cursussen, workshops, trainingen, masterclasses, concerten/optredens en/of evenementen, georganiseerd door Opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult, cursus, workshop, opleiding, training, masterclass, concert/optreden of evenement. Opdrachtgever dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

15. Persoonlijke ontwikkeling door deelname:

Door het deelnemen aan een consult, cursus, workshop, opleiding, training, masterclass, concert, optreden of evenement, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden. Opdrachtnemer kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, masterclasses of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.

16. Beeld- en geluidsopnamen:

Opdrachtnemer kan tijdens cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, masterclasses, lezingen, infodagen, theatershows, optredens, concerten en evenementen door haar zelf georganiseerd, video opnamen, foto’s en geluidsopnamen maken voor o.a. marketingdoeleinden (plaatsing op websites, Social Media en in ander publicatiemateriaal zoals folders, etc.) en/of kwaliteitsdoeleinden. Op het vervaardigde beeld- en/of geluidsmateriaal kan een deelnemer herkenbaar zijn.

17. Klachtenprocedure:

Indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, te melden bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking per e-mail melden. Stuur een mail met de klacht of opmerking naar info@walinda.nl Indien een klacht niet naar tevredenheid van Opdrachtgever wordt opgelost, kan Opdrachtgever schriftelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klacht dient per post te worden verzonden aan de klachtenfunctionaris: dhr. C. van Hesteren Beethovenlaan 122, 3335 BB ZWIJNDRECHT

18. Privacyverklaring Walinda:

Respect voor de privacy van cliënten en deelnemers is voor Walinda het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Walinda zal persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Alle persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet hieraan stelt. Walinda verzamelt en verwerkt o.a de volgende persoonsgegevens van klanten, cliënten en deelnemers: – NAW gegevens en het geslacht; omdat wij duidelijkheid willen over wie onze cliënten en deelnemers zijn; – E-mailadres en andere contactgegevens; om -indien nodig- contact met cliënt en/of deelnemer op te kunnen nemen, voor het toesturen van o.a. de afspraakbevestiging, feedbackformulieren, inschrijfformulieren, etc. Klanten, cliënten en deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Zie hiervoor onderdeel 20 “Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens Walinda”. Walinda zal persoonsgegevens niet delen met anderen, tenzij Walinda dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Walinda doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Walinda doet dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Walinda is actief onder de handelsnamen: “Zinggever” en “Het HypnoHierNumaals”en is gevestigd aan de Spinnerij 17, 6717 XZ te Ede. 

Walinda behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden klanten, cliënten en deelnemers daarom aan de Algemene Voorwaarden c.q. de Privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat zij altijd van de laatste geldende versie op de hoogte zijn.

19. Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens Walinda: 

Indiening van verzoeken:
1. Klanten, cliënten en deelnemers hebben het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk verzoek om inzage in en correctie van de persoonsgegevens in te dienen;
2. Klanten, cliënten of deelnemer kan het verzoek schriftelijk indienen. Het verzoek dient gedateerd en ondertekend te worden en bevat ten minste: de volledige naam en voorletters en het adres van de aanvrager;
3. Een schriftelijk verzoek dat namens klant, cliënt of deelnemer wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde moet vergezeld zijn van een bewijsstuk inzake de wettelijke vertegenwoordiging of van een originele, door betreffende klant, cliënt of deelnemer ondertekende schriftelijke machtiging ter uitoefening van het inzage- of correctierecht door de gemachtigde. Naast de gegevens zoals hiervoor onder lid 2 genoemd, moeten in het verzoek ook de volledige naam, voorletters en het adres van de wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde worden genoemd;
4. Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat cliënt of deelnemer inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. In aanvulling op het tweede en derde lid bevat een verzoek om correctie ook de wijziging(en) die cliënt of deelnemer wil laten doen;
5. Een verzoek om inzage danwel correctie kan men sturen naar: Walinda de Jong, Spinnerij 17, 6717 XZ Ede. 

Kosten:
Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden.

Ontvangstbevestiging:
1. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek verstuurt Walinda een ontvangstbevestiging.
2. In de ontvangstbevestiging staat de naam van de contactpersoon en een tijdsduur voor de behandeling van het verzoek.

Toets op in behandeling nemen:
1. Walinda toetst of een verzoek voldoet aan het bepaalde bij ‘Indiening van verzoeken’;
2. Indien het verzoek niet aan de vereisten voldoet, wordt klant, cliënt of deelnemer in de gelegenheid gesteld om het verzoek binnen twee weken aan te vullen. Wordt binnen deze termijn het verzuim niet hersteld, dan ontvangt klant, cliënt of deelnemer van Walinda een beslissing dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen. 

Uitvoering inzageverzoek:
1. Walinda deelt binnen vier weken na ontvangst van een verzoek dat voldoet aan de vereisten, mee of Walinda persoonsgegevens over betreffende cliënt of deelnemer verwerkt en of danwel in hoeverre het verzoek om inzage wordt ingewilligd;
2. Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt Walinda – in overleg met betrokkene(n)- een datum en tijdstip vast waarop cliënt of deelnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger/gemachtigde) in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens in te zien;
3. Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is of in het belang is van de bescherming van klant,cliënt of deelnemer of de rechten en vrijheden van anderen. 

Uitvoering correctieverzoek:
1. Walinda kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt;
2. Walinda deelt cliënt of deelnemer per e-mail binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mee of danwel in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering lichten wij altijd toe;
3. Walinda voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

Bezwaar:
Indien cliënt of deelnemer het niet eens is met een beslissing van Walinda, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld binnen vier weken nadat cliënt of deelnemer de beslissing heeft ontvangen. De klachtfunctionaris van Walinda zal dan nogmaals uw verzoek in behandeling nemen. Walinda wijst erop dat klant, cliënt of deelnemer ook het recht heeft om zich tot de rechtbank te wenden met het verzoek om Walinda te verplichten het verzoek tot inzage of correctie in te willigen.

20. Gegevens Walinda

Postadres: Spinnerij 17, 6717 XZ Ede 
Telefoonnummer: 06-33877384
E-mailadres: info@walinda.nl
Contactpersoon
Walinda de Jong

21. Wijzigingen / Overige:

Wijzigingen: Opdrachtnemer heeft het recht voor of tijdens de zelfgeorganiseerde consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, masterclasses, optredens, concerten, theatershows of evenementen, de behandeling, het programma, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Overige:

De door Opdrachtnemer aangeboden diensten kunnen c.q. zullen fysiek, online of als combinatie worden aangeboden. Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een vastgestelde wijze van aanbieden van de betreffende dienst, te wijzigen. In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden – alsmede de aanvullende “Opleidingsvoorwaarden”- zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij Opdrachtnemer; Walinda.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd d.d. 05-01-2021